กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9810
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการเปลี่ยนแปลงมิติส่วนโค้งแนวฟันกับฟันผุด้านประชิดและการสูญเสียฟันกรามน้ำนมก่อนกำหนดในเด็กไทยภาคใต้กลุ่มหนึ่ง : การศึกษาวิจัยระยะยาว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Dental arch dimensional changes and proximal caries and early loss of primary molars among southern Thai chikdren : a longitudinal study
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ทรงชัย ฐิตโสมกุล
แจ่มจรัส สอนง่าย
Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion)
คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
คำสำคัญ: ฟันผุในเด็ก ไทย (ภาคใต้);ฟันกราม
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9810
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:660 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
387829.pdf13.47 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons