กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9734
ชื่อเรื่อง: Production of bioactive peptides from striped catfish (Pangasius hypophthalmus) skin by enzymatic membrane reactor
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Wirote Youravong
Hue Quoe Hoa
Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
คำสำคัญ: Freshwater catfish;Pangasius hypophthalmus;Pangasius hypophthalmus;Bioactive peptides;Enzymatic membrane reactor
วันที่เผยแพร่: 2014
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.Sc. (Functional Food and Nutrition))--Prince of Songkla University, 2014
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9734
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:712 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
392776.pdf600.85 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons