กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9649
ชื่อเรื่อง: ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในปลาทูน่าบริเวณแนวสันเขาใต้น้ำ 90° E
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Heavy metal concentration in tuna from ninety east ridge
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิริพร ประดิษฐ์
ศุภลักษณ์ พวงสุวรรณ
Marine and Coastal Resources Institute
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
คำสำคัญ: ปลาทูน่า การปนเปื้อน;ปลาทูน่า ผลกระทบจากสารเคมี;โลหะหนัก การปนเปื้อน
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9649
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:169 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
387833.pdf2.31 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons