กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9590
ชื่อเรื่อง: แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโคเนื้อสำหรับภาคใต้ตอนล่าง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไชยวรรณ วัฒนจันทร์
เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
กนกพร ภาชีรัตน์
Faculty of Natural Resources (Animal science)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
คำสำคัญ: โคเนื้อ การผลิต;โคเนื้อ การตลาด;โคเนื้อ ไทย (ภาคใต้)
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9590
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:515 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
373157[1].pdf83.51 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons