กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9555
ชื่อเรื่อง: การยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแล่ (Oreochomis niloticus) ด้วยการใช้สารสกัดจากชา ภายใต้การเก็บดัดแปลงบรรยากาศ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Shelf-life extension of Tilapia (Oreochromis niloticus) fillets using tea extracts treatment under modified atmosphere packaging
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
พายัพ, มาศนิยม
จารุวรรณ, มณีศรี
อมมี, เบญจมะ
Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
คำสำคัญ: ปลานิล;โภชนาการ;การถนอมอาหาร
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9555
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:712 Research
732 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdfCover116.57 kBAdobe PDFดู/เปิด
Abstracts.pdfAbstracts151.25 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น