กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9552
ชื่อเรื่อง: การศึกษาและพัฒนาระดับความลึกในการเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องสมการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The Study and Development of Mathematics depth of Knowledge on Equation for Secondary Level
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บุญญิสา, แซ่หล่อ
Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
คำสำคัญ: การจัดการเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9552
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:732 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdfCover104.13 kBAdobe PDFดู/เปิด
Abstracts.pdfAbstracts116.7 kBAdobe PDFดู/เปิด
Acknowledgements.pdfAcknowledgements100.96 kBAdobe PDFดู/เปิด
Contents.pdfContents115.17 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter1.pdfChapter1161.22 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter2.pdfChapter2431.97 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter3.pdfChapter3129.23 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter4.pdfChapter4207.96 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter5.pdfChapter5164.42 kBAdobe PDFดู/เปิด
References.pdfReferences158 kBAdobe PDFดู/เปิด
Appendix.pdfAppendix611.7 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น