กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9534
ชื่อเรื่อง: การติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างปี พ.ศ.2551 - 2556
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Monitoring and Evaluation on Society Academic Service Project of Faculty of Fine and Applied Arts, Prince of Songkla University during 2008 - 2013
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เพ็ญพักตร์, ทองแท้
เจ๊ะมัยฮัน, มาหิเละ
Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การประเมินโครงการ;การบริการชุมชน;ไทย (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(พัฒนาสังคม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9534
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:427 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdfCover296.55 kBAdobe PDFดู/เปิด
Abstracts.pdfAbstracts297.88 kBAdobe PDFดู/เปิด
Acknowledgement.pdfAcknowledgements217.28 kBAdobe PDFดู/เปิด
Contents.pdfContents286.72 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter1.pdfChapter1292.86 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter2.pdfChapter2637.55 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter3.pdfChapter3237.46 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter4.pdfChapter4967.42 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter5.pdfChapter5310.78 kBAdobe PDFดู/เปิด
References.pdfReferences326.36 kBAdobe PDFดู/เปิด
Appendix.pdfAppendix3.33 MBAdobe PDFดู/เปิด
Vitae.pdfVitae163.14 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น