กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9064
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาต้นแบบของแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าของเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย สำหรับระบบเฝ้าตรวจวัดระดับน้ำ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of eletrical energy source of wireless sensor network for water level monitoring system
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์
กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์
สุระพล เธียรมนตรี
Faculty of Engineering Electrical Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คำสำคัญ: การออกแบบวงจรไฟฟ้า;พลังงานไฟฟ้า;อุปกรณ์ตรวจจับ;ระดับน้ำ;ระบบการสื่อสารไร้สาย
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9064
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:210 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
369324.pdf18.57 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons