กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8976
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยส่วนบุคคล แรงสนับสนุนทางสังคมและการรับรู้ความสามารถของตนเองของมารดาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูบุตรวัยก่อนเรียนของมารดามุสลิมที่สูญเสียสามีจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The influences of personal factors, social support, and mothers' perceived self-efficacy on mothers' behaviors in pre-school child rearing of muslim mothers who had lost their husbands in the unrest area of Narathiwat province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มยุรี นภาพรรณสกุล
วนิสา หะยีเซะ
Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion)
คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
คำสำคัญ: เด็กวัยก่อนเข้าเรียน การเลี้ยงดู นราธิวาส วิจัย;มารดาและบุตร นราธิวาส วิจัย
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลเด็ก))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8976
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:645 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
363336.pdf1.74 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons