กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8641
ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตยางสกิม : กรณีศึกษาของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตยางสกิม : กรณีศึกษาของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรทิพย์ ศรีแดง
อุดมผล พืชน์ไพบูลย์
สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์
Faculty of Engineering Civil Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Faculty of Science and Industrial Technology
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คำสำคัญ: ก๊าซชีวภาพ การผลิต;น้ำเสีย การบำบัด
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8641
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:220 Research
932 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
358106.pdf8.16 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons