กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8471
ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะแห่งตนของผู้ดูแลเด็กต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยหัดเดินในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effect of self-efficacy development program for caregivers on toddler health promotion behaviors in child care centers
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร
วรงรอง นิลเพ็ชร์
Faculty of Nursing (Pediatric Nursing)
คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
คำสำคัญ: การส่งเสริมสุขภาพ;เด็กวัยก่อนเข้าเรียน การดูแล;ผู้ดูแลเด็ก
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลเด็ก))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8471
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:645 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
356207.pdf1.29 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons