สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
732 ... 221

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023
732 ... 13 7 8 9 16 13 0

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 13
จีน 1

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
Phoenix 1