กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8348
ชื่อเรื่อง: กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรและกลีเซอรอลดิบ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Biogas production from pig manure and crude glycerol
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์
พรพิมล วาสนามงคล
Faculty of Engineering Chemical Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คำสำคัญ: ก๊าซชีวภาพ การผลิต;กลีเซอรีน การใช้ประโยชน์;สุกร มูล
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8348
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:230 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
356222.pdf3.35 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons