กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8333
ชื่อเรื่อง: Final report effect of extracting condition on physico-chemical and film properties of gelatin from bigeye snapper (Priacanthus macracanthus) skils and use of the gelatin for clove extract containing film preparation
ชื่อเรื่องอื่นๆ: ผลของสภาวะการสกัดต่อสมบัติเคมีกายภาพและสมบัติฟิล์มของเจลาตินจากหนังปลาตาหวาน (Priacanthus macracanthus) และการใช้เจลาตินเพื่อเตรียมเป็นแผ่นฟิล์มที่มีสารสกัดกานพลูเป็นส่วนผสม
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Thummanoon Prodpran
Soottawat Benjakul
Faculty of Agro-Industry (Material Product Technology)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
Faculty of Agro-Industry (Food Technology)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คำสำคัญ: Collagen;Gelatin;Priacanthus macrocanthus;Clove (Spice)
วันที่เผยแพร่: 2010
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8333
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:850 Research
855 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
339214.pdf157.44 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons