กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8322
ชื่อเรื่อง: กัมมันตภาพจำเพาะเรเดียม-226 ในน้ำพุร้อนและผักพื้นบ้านในละแวกใกล้เคียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Specific activity of Ra-226 in hot spring water and nearby local vegetables in Suratthani province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไตรภพ ผ่องสุวรรณ
ซัยนะ เจะสะอิ
Faculty of Science (Physics)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คำสำคัญ: เรเดียม;กัมมันตภาพรังสี การวัด;น้ำพุร้อน สุราษฎร์ธานี;ผักพื้นบ้าน การปนเปื้อนกัมมันตรังสี สุราษฎร์ธานี
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (ฟิสิกส์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8322
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:332 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
352464.pdf4.32 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons