กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8313
ชื่อเรื่อง: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันพืชใช้แล้วด้วยแอลกอฮอล์ผสม (เมทานอล/เอทานอล) โดยใช้คลื่นอัลตราโซนิค
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Continuaus production of biodiesel from waste cooking oil using mixed alcohols (methanol/ethanol) by ultrasonic irradiation
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชาคริต ทองอุไร
รุ่งนภา แก้วมีศรี
Faculty of Engineering Chemical Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คำสำคัญ: เชื้อเพลิงไบโอดีเซล การผลิต;น้ำมันพืช การนำกลับมาใช้ใหม่;ทรานเอสเทอริฟิเคชัน;คลื่นเหนือเสียง
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8313
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:230 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
355729.pdf10.98 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons