กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8218
ชื่อเรื่อง: การอธิบายความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ผ่านทฤษฎีกลุ่มฟื้นฟูในอิสลาม : การกำหนดทฤษฎีและการศึกษาเปรียบเทียบเชิงประวัติศาสตร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An Explanation of Historical Continuance Through Theory of Revivalist Group in Islam: Theoretical Stipulation and Historical Comparative Study
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อิสมาแอ, อาลี
ทวีศักดิ์, อุปมา
College of Islamic Studies (Islamic Studies)
วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
คำสำคัญ: อิสลาม;ประวัติศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(อิสลามศึกษา))-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8218
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:761 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdfCover126.22 kBAdobe PDFดู/เปิด
Abstracts.pdfAbstracts179.64 kBAdobe PDFดู/เปิด
Acknowledgement.pdfAcknowledgement109.45 kBAdobe PDFดู/เปิด
Contents.pdfContents181.88 kBAdobe PDFดู/เปิด
Symbols.pdfsymbol126.14 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter1.pdfChapter1419.23 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter2.pdfChapter21.49 MBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter3.pdfChapter31.37 MBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter4.pdfChapter41.31 MBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter5.pdfChapter51.35 MBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter6.pdfChapter6279.55 kBAdobe PDFดู/เปิด
References.pdfReferences312.15 kBAdobe PDFดู/เปิด
Vitae.pdfVitae103.22 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น