กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8060
ชื่อเรื่อง: ผลของระดับกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันในอาหารข้นต่อปริมาณการกินได้การย่อยได้กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและสมดุลไนโตรเจนในแพะ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of levels of palm kernel cake in concentrate on feed intake, digestibility, ruminal fermentation and nitrogen balance in goats
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปิ่น จันจุฬา
อารีย์วรรณ มีแสง
Faculty of Natural Resources (Animal science)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
คำสำคัญ: แพะ อาหาร;การหมักในกระเพาะรูเมน;ปาล์มน้ำมัน เมล็ด การใช้เป็นอาหารสัตว์
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สัตวศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8060
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:515 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
351158.pdf3.13 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น