กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7752
ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การเตรียมความพร้อมการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การเตรียมความพร้อมการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มสิตา มะอักษร
ฝาติหม๊ะ เหมมันต์
Faculty of Engineering (Faculty secretary office)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะ
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา;วิศวกร ใบอนุญาต;นักศึกษาวิศวกรรม
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7752
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:200 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
337448.pdf969.09 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons