Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 47 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การพัฒนาและการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองพยากรณ์นํ้าท่า สำหรับลุ่มนํ้าคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา ประเทศไทยชินวัชร์ สุรัสวดี; สุดารัตน์ ภู่พงษ์; Faculty of Technology and Environment
2554อัลกอริทึมสำหรับการจำแนกสภาพแนวปะการังโซนพื้นราบโดยใช้ข้อมูลดาวเทียม THEOS : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยชินวัชร์ สุรัสวดี; ศศิธร สุขวิวัฒนพร; Faculty of Technology and Environment
2556การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ตชนิดา สุวรรณประสิทธิ์; จิราพร กองวงศ์จันทร์; Faculty of Technology and Environment
2556การพัฒนาอัลกอริทึมประมาณค่าหยาดน้ำฟ้าสำหรับดาวเทียมค้างฟ้าอินฟราเรดชินวัชร์ สุรัสวดี; วีรนันท์ สงสม; Faculty of Technology and Environment
2556การติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินกับกฎกระทรวงผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต พ.ศ. 2548แสงดาว วงค์สาย; ปภากร บัวพันธ์; Faculty of Technology and Environment
2556การประเมินเขตศักยภาพน้ำบาดาลในจังหวัดภูเก็ตโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์; เสาวนีย์ เจริญพงษ์; Faculty of Technology and Environment
2557การผลิตแผ่นนาโนคอมโพสิตเพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำวัชรวดี ลิ่มสกุล; อดิศร รัชนิพนธ์; Faculty of Technology and Environment
2556การประเมินการใช้น้ำเพื่อการเกษตรในเขตจังหวัดภูเก็ตชนิดา สุวรรณประสิทธิ์; นัฐพงษ์ พวงแก้ว; Faculty of Technology and Environment
2556ความชุกชุมของแพลงก์ตอนและปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำขุมเหมืองภูเก็ตแสงดาว วงศ์สาย; อุดมลักษณ์ คงสังข์; Faculty of Technology and Environment
2556อิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อการทำลายป่าไม้ในจังหวัดภูเก็ตแสงดาว วงค์สาย; นฤนาถ พยัคฆา; Faculty of Technology and Environment