กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7598
ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาระบบการแจ้งข่าวสารผู้ปกครอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การพัฒนาระบบการแจ้งข่าวสารผู้ปกครอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เกสินี พัฒนพิสุทธิ์
ฐานิตา แซ่ลิ่ม
Faculty of Engineering (Faculty secretary office)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะ
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา;ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครู
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7598
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:200 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
339993.pdf1.37 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons