กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7561
ชื่อเรื่อง: ผลของซัลเฟตจากน้าเสียของการผลิตยางสกิมต่อระบบไร้อากาศชนิดฟลูอิดไดซ์เบดร่วมกับการบาบัดเบื้องต้นทางเคมี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effect of sulfate from skim rubber wastewater on anaerobic fluidized bed reactor with primary chemical treatment
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรทิพย์ ศรีแดง
คุณัญญา นพถาวร
Faculty of Engineering Civil Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คำสำคัญ: น้ำเสีย การบำบัด การกำจัดซัลเฟต;อุตสาหกรรมน้ำยางข้น การกำจัดของเสีย
วันที่เผยแพร่: 2554
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7561
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:220 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
346869.pdf2.99 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น