Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 54 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562ผลผลิตเชิงนวัตกรรมของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ : กรณีศึกษา จังหวัดยะลาพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; ไฟศอล มาหะมะ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2559การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการบริการผู้ป่วยโรคทางตา แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโสภิณ จิระเกียรติกุล; วิไล จันทร์แนม; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2558การประยุกต์ใช้แผนผังวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อพัฒนาโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของแรงงานกรีดยางพาราโดยชุมชนมีส่วนร่วมกุลทัต หงส์ชยางกูร; สุทธิพงษ์ อุตสาหะพงษ์สิน; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2558การจัดสวัสดิการชุมชนและความต้องการสวัสดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะ ของเครือข่ายสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชน จังหวัดสงขลาอมร รอดคล้าย; ขนิษฐา ทองเย็น; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2558สุขภาวะของสมาชิกเครือข่ายสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาทเพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชน จังหวัดสงขลาสุกัญญา โลจนาภิวัฒน์; จุฑารัตน์ ไชยเอียด; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2559รูปแบบการมีส่วนร่วมของมัสยิดในการส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดปัตตานีศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; ภัทรวนันต์ ร่มแก้ว; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2560รูปแบบการรับ-ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพื่อการดูแลต่อเนื่อง กรณีศึกษา : โรงพยาบาลเขาชัยสนกุลทัต หงส์ชยางกูร; นัยนา หมันเทศ
2561การประยุกต์ใช้การประเมินแบบสร้างเสริมพลังอำนาจในการตรวจราชการและนิเทศงานสำหรับการป้องกันควบคุมโรคระดับเขต เขตสุขภาพที่ 12กุลทัต หงส์ชยางกูร; ดารารัตน์ สำเภาสงฆ์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2560การศึกษาขอบเขตคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา อำเภอรามัน จังหวัดยะลาศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; โนรฮาวา บิลฮีม
2561การประเมินสมรรถนะในการจัดการระบบสารสนเทศสุขภาพระดับอำเภอ โดยใช้กรอบการประเมิน PRISM กรณีศึกษาอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; มุกมีนะฮ์ ดาโหะ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ