กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7308
ชื่อเรื่อง: แนวทางพัฒนาการจัดการประมงชายฝั่งโดยองค์กรท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Approach to the development of coastal fishery management by local organization in pattani and narathiwat provinces
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เกื้อ, ฤทธิบูรณ์
นุกูล, รัตนดากุล
สุภาพร, ฝั่งชลจิตต์
สายฝน, สิทธิมงคล
อำนาจ, ศิริเพชร
Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
คำสำคัญ: ประมง
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7308
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:732 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdfCover110.5 kBAdobe PDFดู/เปิด
Acknowledgement.pdfAcknowledgement103.42 kBAdobe PDFดู/เปิด
Conclusion.pdfConclusion199.18 kBAdobe PDFดู/เปิด
Contents.pdfContents119.06 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter1.pdfChapter1282.71 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter2.pdfChapter2368.97 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter3.pdfChapter3118.21 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter4.pdfChapter41.65 MBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter5.pdfChapter5228.77 kBAdobe PDFดู/เปิด
References.pdfReferences214.7 kBAdobe PDFดู/เปิด
Appendix.pdfAppendix267.86 kBAdobe PDFดู/เปิด
Vitae.pdfVitae204.98 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น