กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7283
ชื่อเรื่อง: การย่อยสลายสีย้อมเอโซด้วยเอโซรีดักเทส (AzoR1) จากแบคทีเรีย Bacillus subtilis ORB7106
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Decolorization of Azo Dyes by Azoreductase (AzoR1) from Bacillus subtilis ORB7106
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์
สุกัลยา บริสุทธิ์
คำสำคัญ: ชีววิทยา;แบคทีเรีย
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(ชีววิทยาประยุกต์)--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7283
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:722 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdfCover194.52 kBAdobe PDFดู/เปิด
Abstract.pdfAbstract195.02 kBAdobe PDFดู/เปิด
Acknowledgement.pdfAcknowledgement169.41 kBAdobe PDFดู/เปิด
Contents.pdfContents218.24 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter1.pdfChapter1234.92 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter2.pdfChapter2417.72 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter3.pdfChapter3314.54 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter4.pdfChapter4649.93 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter5.pdfChapter5240.58 kBAdobe PDFดู/เปิด
References.pdfReferences299.95 kBAdobe PDFดู/เปิด
Appendix.pdfAppendix757.75 kBAdobe PDFดู/เปิด
Vitae.pdfVitae209.13 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น