กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7203
ชื่อเรื่อง: การออกแบบระบบลดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการวัดสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อลายโดยการใช้วงจรกรองโครงข่ายประสาทแบบปรับตัว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A design of a noise reduction system in surface electromyography (SEMG) using adaptive neural network filter
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์
ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์
คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์
Faculty of Engineering Electrical Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คำสำคัญ: การประมวลสัญญาณดิจิตอล;สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7203
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:210 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
313673.pdf13.17 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons