กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7148
ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาเบื้องต้นของการปรับปรุงกระบวนการเพื่อนำกลับเนื้อยางในหางน้ำยาง : การปรับสภาพหางน้ำยางร่วมกับกระบวนการไมโครฟิวเตรชัน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การศึกษาเบื้องต้นของการปรับปรุงกระบวนการเพื่อนำกลับเนื้อยางในหางน้ำยาง : การปรับสภาพหางน้ำยางร่วมกับกระบวนการไมโครฟิวเตรชัน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรทิพย์ ศรีแดง
Faculty of Engineering Civil Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คำสำคัญ: น้ำยาง;การแยกด้วยเมมเบรน;เมมเบรน (เทคโนโลยี)
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7148
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:220 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
321826.pdf1.15 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons