สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาเบื้องต้นของการปรับปรุงกระบวนการเพื่อนำกลับเนื้อยางในหางน้ำยาง ... 38

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาเบื้องต้นของการปรับปรุงกระบวนการเพื่อนำกลับเนื้อยางในหางน้ำยาง ... 0 0 1 2 7 7 0

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
321826.pdf 24

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 2

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู