กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7116
ชื่อเรื่อง: การศึกษาประสิทธิภาพและสมรรถนะของการบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลโดยระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนแบบจมตัว : กรณีศึกษาการบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Study the effciency and performance of hospitak wastewater treatment with a submerged membrane bioreactor (smbr) : a case study of songklanagarind hospital wastewater treatment
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรทิพย์ ศรีแดง
อุมาพร ปรีชา
Faculty of Environmental Management (Environmental Management)
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ: น้ำเสีย การบำบัด การตกตะกอน;โรงพยาบาล การกำจัดของเสีย;ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ
วันที่เผยแพร่: 2552
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7116
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:820 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
312371.pdf7.51 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons