กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7112
ชื่อเรื่อง: คุณลักษณะของเยื่อบางไคโตซานที่ปรับปรุงผิวด้วยสารเคมีโคโรนาและอาร์กอนดิสซาร์จ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Characterization of chitosan membranes modified by chemicals, corona and ar discharge
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิกุล วณิชาภิชาติ
รัชนก สังข์คำ
Faculty of Science (Physics)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คำสำคัญ: ไคโตแซน;เมมเบรน (ชีววิทยา)
วันที่เผยแพร่: 2552
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (ฟิสิกส์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7112
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:332 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
322059.pdf14.48 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons