กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7076
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบกรองสัมผัสชนิดสารกรอง 2 ชั้น กรณีศึกษา : bอ่างเก็บน้ำศรีตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Water treatment by contact flocculation filtration with dual media filter case study : sri-trang reservoir prince of songkla university
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชัยศรี สุขสาโรจน์
อาอีฉ๊ะ ละใบจิ
Faculty of Environmental Management (Environmental Management)
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ: น้ำประปา การผลิต หาดใหญ่ (สงขลา);น้ำ การทำให้บริสุทธิ์ การกรอง;เครื่องกรองและการกรอง
วันที่เผยแพร่: 2552
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7076
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:820 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
314262.pdf1.71 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons