กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7030
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุมุสลิมโรคความดันโลหิตสูง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors influencing of health promotion behaviors in muslim elders with hypertension
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิภาวี คงอินทร์
ทิพย์วดี พันธภาค
Faculty of Nursing (Medical Nursing)
คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
คำสำคัญ: การส่งเสริมสุขภาพ;ความดันเลือดสูง ผู้ป่วย;ผู้สูงอายุ สุขภาพและอนามัย
วันที่เผยแพร่: 2552
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7030
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:646 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
314242.pdf2.63 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons