Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.007 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2009-04-01วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; วงศ์วัชรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์; พู่พงษ์ไทย, นางนรฤทธิ์; ภัทรรังรอง, รองศาสตราจารย์นวลจิรา; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ
2009-01-01วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; เขี้ยวแก้ว, รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล; บำรุงวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิตา; ภัทรรังรอง, รองศาสตราจารย์นวลจิรา; ทองสามสี, นางกันยปริณ; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ
2009-07-01วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; ชูชื่น, นายจรัส; ภู่ต้อง, อาจารย์วิโรจน์; ภัทรรังรอง, รองศาสตราจารย์นวลจิรา; สุขจันทร์, นางสาวปรีญาภรณ์; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ
2009-10-01วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 4ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; ทองสามสี, นางกันยปริณ; อรุณวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์ปริญญา; ส่วนไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ; ภัทรรังรอง, รองศาสตราจารย์นวลจิรา; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ