Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2009-07-01วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; ชูชื่น, นายจรัส; ภู่ต้อง, อาจารย์วิโรจน์; ภัทรรังรอง, รองศาสตราจารย์นวลจิรา; สุขจันทร์, นางสาวปรีญาภรณ์; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ
2010-04-01วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; หวังพูนทรัพย์, อาจารย์อรรถพร; ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; ภัทรรังรอง, รองศาสตราจารย์นวลจิรา; สุขจันทร์, นางสาวปรีญาภรณ์; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ
2008-07-01วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; ศิริบำรุงสุข, รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม; ภัทรรังรอง, รองศาสตราจารย์นวลจิรา; เปลี่ยนโพธิ์, นางเจิดจรรย์; เลิศพงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์อิ่มจิต; สุขจันทร์, นางสาวปรีญาภรณ์; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ
2008-04-01วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; ภัทรรังรอง, รองศาสตราจารย์นวลจิรา; วิไลรัตน์, นางสาวสายพิณ; ปรีชาวีระกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย; ทองอุไร, รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต; บุญพร้อม, นางวนิดา; สุขจันทร์, นางสาวปรีญาภรณ์; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ