กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6964
ชื่อเรื่อง: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การเฝ้าติดตามขั้นต้นการเปลี่ยนแปลงแก๊สเรดอนในดินเพื่อการพยากรณ์แผ่นดินไหวในบริเวณรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Preliminary monitoring of the change of soil gas radon for earthquake pre-warning in the Klong Marui fault zone
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไตรภพ ผ่องสุวรรณ
Faculty of Science (Physics)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คำสำคัญ: ก๊าซเรดอน;พยากรณ์แผ่นดินไหว ไทย (ภาคใต้)
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6964
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:332 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
309665.pdf1.47 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons