ค้นหา


Start a new search
เพิ่มตัวกรอง:

ใช้ตัวกรองเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 28
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554รายงานการวิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รัตติยา ทองแท้; กัลยา แซ่ลิ่ม; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2556รายงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษาและสอบเข้ามาใหม่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เกษร ดิสโร; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2559ผลของผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกจากแก้วมังกรพันธุ์เนื้อสีขาวต่อระบบภูมิคุ้มกันของหนูขาวใหญ่กรวรรณ ชากรี; ปฤษณา เรืองรัตน์; สันทัด วิดเชียรโขติ; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2558สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีอรลักษณ์ เมืองซุม; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2554ความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีต่อการดำเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รัชฎาพร สายสนิท; สุทีป เศวตพรหม; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2557รายงานการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทักษะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านบริหารของผู้บังคับบัญชากับการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำเนียร ประทุมชาติภักดี; พิกุล แก้วน้อย; กันยปริณ ทองสามสี; เพลินใจ โภชนกิจ; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2552ความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อัจฉรา นาคครื้น; วิลาสินี เลิศตระกูล; ทิพวรรณ ณ พัทลุง; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2552ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกุสุมา ปักปิ่นเพชร; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2554ความคาดหวังขององค์กรในจังหวัดสงขลาที่มีต่อบทบาทการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สุทีป เศวตพรหม; รัชฎาพร สายสนิท; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2552รายงานการวิจัยเรื่องความคิดเห็นต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสำเร็จการศึกษาล่าช้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อัญชลี อรรจนโรจน์; สิริวรรณ หยกวิจิตร; Office of President; สำนักงานอธิการบดี