Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552ความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อัจฉรา นาคครื้น; วิลาสินี เลิศตระกูล; ทิพวรรณ ณ พัทลุง; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2552ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกุสุมา ปักปิ่นเพชร; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2552รายงานการวิจัยเรื่องความคิดเห็นต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสำเร็จการศึกษาล่าช้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อัญชลี อรรจนโรจน์; สิริวรรณ หยกวิจิตร; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2552ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2549มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองแผนงาน; Office of President; สำนักงานอธิการบดี