Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556รายงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษาและสอบเข้ามาใหม่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เกษร ดิสโร; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2558สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีอรลักษณ์ เมืองซุม; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2552รายงานการวิจัยเรื่องความคิดเห็นต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสำเร็จการศึกษาล่าช้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อัญชลี อรรจนโรจน์; สิริวรรณ หยกวิจิตร; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2559การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ได้ผ่านการคัดเลือกโดยระบบวิธีพิเศษ ระบบสอบตรงและระบบกลาง ปีการศึกษา 2552-2555กัญญณัฐภัทร รังสี; Office of President; สำนักงานอธิการบดี