กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6874
ชื่อเรื่อง: ทักษะการพูดโทรศัพท์เพื่อติดต่อราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Skills in Offcial Telephone Conversation of Prince of Songkla University Personnel, Pattani Campus
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม
กฤตคม บุญคงวัฒน์
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
คำสำคัญ: การพูด;การสื่อทางภาษา;เสียงพูด
วันที่เผยแพร่: 2544
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รายละเอียด: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6874
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:411 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
Vitae.pdf20.06 kBAdobe PDFดู/เปิด
References.pdf70.04 kBAdobe PDFดู/เปิด
Cover.pdf26.26 kBAdobe PDFดู/เปิด
Contents.pdf58.69 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter4.pdf226.61 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter3.pdf743.74 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter2.pdf155.38 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter1.pdf784.31 kBAdobe PDFดู/เปิด
Appendix.pdf241.8 kBAdobe PDFดู/เปิด
Acknowledgments.pdf37.42 kBAdobe PDFดู/เปิด
Abstract.pdf59.26 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น