กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6864
ชื่อเรื่อง: กลวิธีการจูงใจในสื่อแผ่นพับของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Persuasive Strategies in Brochures of Tourism Authority of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สนธยา อนรรฆศิริ
ปทุมพร แป้นเหลือ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
คำสำคัญ: แผ่นพับ;การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว;ภาษาไทย การใช้ภาษา;ภาษาไทย การเขียน
วันที่เผยแพร่: 2545
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รายละเอียด: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6864
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:411 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
Vitae.pdf53.77 kBAdobe PDFดู/เปิด
References.pdf128.75 kBAdobe PDFดู/เปิด
Contents.pdf66.29 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter5.pdf101.94 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter4.pdf207.81 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter3.pdf408.79 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter2.pdf324.46 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter1.pdf120.71 kBAdobe PDFดู/เปิด
Acknowledgments.pdf59.11 kBAdobe PDFดู/เปิด
Abstract.pdf104.07 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น