กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6167
ชื่อเรื่อง: การใช้ประโยชน์กากอินทรีย์จากอุตสาหกรรมน้ำยางข้น แปรรูปสัตว์น้ำและน้ำมันปาล์มในการเตรียมวัสดุปลูกหญ้าสนาม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Utilisation of Organic Residues from Concentrated Latex, Fish Processing and Palm Oil Industries in the Preparation of Planting Materials for Field Grass
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม
วิภาพรรณ อุบล
เคมีประยุกต์
คำสำคัญ: ของเสียจากโรงงาน การนำกลับมาใช้ใหม่ วิจัย;การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์;การจัดการดิน
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รายละเอียด: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6167
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:340 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
Vitae.pdf46.86 kBAdobe PDFดู/เปิด
Symbol.pdf23.55 kBAdobe PDFดู/เปิด
References.pdf97.86 kBAdobe PDFดู/เปิด
Cover.pdf282.23 kBAdobe PDFดู/เปิด
Contents.pdf117.58 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter_5.pdf84 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter_4.pdf5.61 MBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter_3.pdf769.94 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter_2.pdf442.83 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter_1.pdf71.79 kBAdobe PDFดู/เปิด
Acknowledgments.pdf39.93 kBAdobe PDFดู/เปิด
Abstract.pdf69.99 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น