กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6166
ชื่อเรื่อง: การใช้ประโยชน์น้ำทิ้งจากโรงงานปลาป่นเพาะเลี้ยงคลอเรลลาเป็นอาหารในการเพาะเลี้ยงไรแดง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The utilisation of fish meal effluents for the production of Chlorella sp. and the water flea (Moina macrocopa straus)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม
ธีรยุทธ บุญคง
เคมีประยุกต์
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รายละเอียด: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6166
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:340 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
Vitae.pdf161.71 kBAdobe PDFดู/เปิด
Symbol.pdf142.8 kBAdobe PDFดู/เปิด
References.pdf248.44 kBAdobe PDFดู/เปิด
Cover.pdf184.16 kBAdobe PDFดู/เปิด
Contents.pdf233.14 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter5.pdf244.99 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter4.pdf578.17 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter3.pdf239.89 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter2.pdf909.36 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter1.pdf185.32 kBAdobe PDFดู/เปิด
Appendix.pdf755.91 kBAdobe PDFดู/เปิด
Acknowledgement.pdf150.11 kBAdobe PDFดู/เปิด
Abstract.pdf184.19 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น