กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6161
ชื่อเรื่อง: การนำสารละลายธาตุอาหารกลับมาใช้ใหม่ในระบบไฮโดรโปนิกส์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Reuse of Nutrient Solution in Hydroponics
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มนูญ ศิรินุพงศ์
มาโนชญ์ ศรีสมบัติ
เคมีประยุกต์
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รายละเอียด: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6161
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:340 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
Vitae.pdf131.03 kBAdobe PDFดู/เปิด
Symbol.pdf153.63 kBAdobe PDFดู/เปิด
References.pdf277.31 kBAdobe PDFดู/เปิด
Cover.pdf194.32 kBAdobe PDFดู/เปิด
Contents.pdf194.92 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter5.pdf160.26 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter4.pdf910.93 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter3.pdf231.12 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter2.pdf495.16 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter1.pdf166.48 kBAdobe PDFดู/เปิด
Appendix_152-153_.pdf354.43 kBAdobe PDFดู/เปิด
Appendix_136-151_.pdf367.27 kBAdobe PDFดู/เปิด
Appendix_118-135_.pdf256.79 kBAdobe PDFดู/เปิด
Acknowledgement.pdf160.92 kBAdobe PDFดู/เปิด
Abstract.pdf195.8 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น