กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5987
ชื่อเรื่อง: ลักษณะของ Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ tdh trh ที่แยกได้จากโรงพยาบาลหาดใหญ่
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Characteristics of vibrio parahaemolyticus tdh trh isolates from Hat Yai hospital
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วราภรณ์ วุฑฒะกุล
แวนูรมา เจ๊ะเมาะ
Faculty of Science (Microbiology)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
คำสำคัญ: แบคทีเรียก่อโรค;โรคติดต่อ การป้องกันและควบคุม;โรคเกิดจากแบคทีเรีย ระบาดวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2552
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (จุลชีววิทยา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5987
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:326 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
322219.pdf1.35 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons