กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5831
ชื่อเรื่อง: การทดสอบความเที่ยงตรงและการดัดแปลงเครื่องมือวัดความเครียดจากงานของ Karasek ให้เหมาะสมกับคนไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Validation and modification of Karasek iob stress questionnsisre in Thai population
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิชญา ตันติเศรณี
นวลตา อาภาคัพภะกุล
Faculty of Medicine (Community Medicine)
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คำสำคัญ: ความเครียดในการทำงาน การทดสอบ;ความเครียดในการทำงาน การวัด
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5831
https://tnrr.nriis.go.th/#/services/research-report/detail/220145
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:367 Research
373 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
313314.pdf10.28 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons