Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การสำรวจความหลากหลายของพืชสมุนไพรและการศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของสมุนไพรที่ใช้ในหมู่บ้านเขาพระ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล; มาลินี วงศ์นาวา; พีรรัชต์ ไทยนะ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2549การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการปลูกป่าชายเลนบริเวณทะเลสาบสงขลาช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล; นพรัตน์ บำรุงรักษ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2551การวิจัยชีววิทยาดอกและการเจริญเติบโตของดอกสะตอช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2545วิธีการปลูก, การเจริญเติบโตและการเร่งน้ำหวาน เพื่อการผลิตน้ำตาลของต้นจากในพื้นที่นากุ้งทิ้งร้างของลุ่มน้ำปากพนังนพรัตน์ บำรุงรักษ์; ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2546การปลูกต้นจากในพื้นที่นาข้าว ที่ได้รับผลกระทบจากความเค็มช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล; นพรัตน์ บำรุงรักษ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา