Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การเกิดต้นอย่างมีประสิทธิภาพโดยวิธีการโซมาติกเอ็มบริโอเจนเนซีสจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ปาล์มน้ำมันลัดดา เอกสมทราเมษฐ์; คำนูณ กาญจนภูมิ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2535การแยกการเลี้ยงและการเกิดต้นจากโปรโตพลาสต์ของโกโก้คำนูณ กาญจนภูมิ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2546วิธีการแยกและเพาะเลี้ยงโพรโทพลาสต์ ปาล์มน้ำมัน(Elaeis guineensis Jacq.)คำนูณ กาญจนภูมิ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2551การอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยในภาคใต้ของประเทศไทยภายใต้สภาวะเจริญช้าในหลอดทดลองคำนูณ กาญจนภูมิ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2538กระแสไฟฟ้าไอออนในการงอกของปาล์มน้ำมันและผลของการประยุกต์ใช้กระแสไฟฟ้ากับการงอกในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน้ำมันปณต ถาวรังกูร; คำนูณ กาญจนภูมิ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา