กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5635
ชื่อเรื่อง: การใช้เศษเหลือของสับปะรดเป็นอาหารหยาบของแพะ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Utilization of pineapple waste as roughage source in goats
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เสาวนิต คูประเสริฐ
พีระวัฒน์ ณ มณี
Faculty of Natural Resources (Animal science)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
คำสำคัญ: แพะ อาหาร;สับปะรด การใช้เป็นอาหารสัตว์
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สัตวศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5635
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:515 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
313212.pdf2.31 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons