Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 18 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การพัฒนารูปแบบระบบการให้บริการข้อมูลยาสำหรับโรงพยาบาลศูนย์โดยใช้เทคนิคเดลฟายศิริพา อุดมอักษร; อรชา กำเนิด; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2556ผลของการให้บริการของคลินิกรับยาต่อเนื่องโดยเภสัชกรในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ณ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์สงวน ลือเกียรติบัณฑิต; ศุภาภิลัย วิโรจน์จริยากร; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2553การศึกษาวิธีการศึกษาสิทธิประโยชน์ด้านยาที่พึงประสงค์ของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์; ธนเทพ วณิชยากร; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2559ประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; กมลรัตน์ นุ่นคง; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2553การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการวัคซีนของคลังวัคซีนระดับอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรกมล รุกขพันธ์; กนิษฐกานต์ สามสุวรรณ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2558กระบวนการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่น : มุมมองเชิงคุณภาพสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; กฤษฎา วิทยารัฐ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2559สมรรถนะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; ดวงทิพย์ อรัญดร; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2559การค้นหาหุ้นสามัญที่ตลาดตั้งราคาไม่เหมาะสมด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; ชวลิน อินทร์ทอง; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2560การจำลองผลกระทบทางการเงินจากการเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายา : กรณีบริการผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบหลักของประเทศไทย ในโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชแห่งหนึ่งกุลจิรา อุดมอักษร; ชฎีนาฏ ใหม่วัด; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2549การพัฒนาและทดสอบความตรงของแบบวัดที่ใช้ประเมินความไว้วางใจของผู้รับบริการต่อเภสัชกรชุมชนรัชนิดา ศิริธร; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร; คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร)