Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 18 (Search time: 0.02 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การพัฒนาและทดสอบความตรงของแบบวัดที่ใช้ประเมินความไว้วางใจของผู้รับบริการต่อเภสัชกรชุมชนรัชนิดา ศิริธร; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร; คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร)
2552การพัฒนารูปแบบระบบการให้บริการข้อมูลยาสำหรับโรงพยาบาลศูนย์โดยใช้เทคนิคเดลฟายศิริพา อุดมอักษร; อรชา กำเนิด; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2553การศึกษาวิธีการศึกษาสิทธิประโยชน์ด้านยาที่พึงประสงค์ของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์; ธนเทพ วณิชยากร; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2554รูปแบบองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพงศ์เทพ สุธีรวุฒิ; สมชาย ละอองพันธุ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2555การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อ้างสรรพคุณยาโดยผิดกฎหมายทางวิทยุท้องถิ่นสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; อรอุษา สุวรรณมณี; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2556ผลของการให้บริการของคลินิกรับยาต่อเนื่องโดยเภสัชกรในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ณ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์สงวน ลือเกียรติบัณฑิต; ศุภาภิลัย วิโรจน์จริยากร; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2556การทดสอบคุณสมบัติการวัดของแบบวัดคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ ฉบับภาษาไทยสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; จุฑามาส วสุพงศ์อัยยะ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2553การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการวัคซีนของคลังวัคซีนระดับอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรกมล รุกขพันธ์; กนิษฐกานต์ สามสุวรรณ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2558กระบวนการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่น : มุมมองเชิงคุณภาพสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; กฤษฎา วิทยารัฐ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2559ประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; กมลรัตน์ นุ่นคง; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ