Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 50 (Search time: 0.023 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547รูปแบบการสนทนาโดยใช้ห้องสนทนาของบทเรียนบนเว็บ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีคณิตา นิจจรัลกุล; ดลพรรณ ภู่เจริญยศ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2542การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เต็มดวง เศวตจินดา; ยุมัยลา หลำสุบ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2544การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วย HTMLเต็มดวง เศวตจินดา; มนัส ชัยโรจน์สัมพันธ์; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2548การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพวิชัย นภาพงศ์; สุนิตา มินซาร์; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2547การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องทักษะทางเทคโนโลยีการศึกษา ในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วสันต์ ชี่วะสาธน์; ศุภราภรณ์ ทวนน้อย; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2547การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องมโนมติและทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษา ในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วสันต์ ชีวะสาธน์; กรกนก เปล่งอรุณ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2546การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องประเภทรายการวิทยุ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิชัย นภาพงศ์; จารุวรรณ จุลพูน; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2549การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง การใช้อุปกรณ์ในการถ่ายภาพวิชัย นภาพงศ์; รณภบ สำเภาทอง; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2549การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง เทคโนโลยีทางการพิมพ์วิชัย นภาพงศ์; ธเนศ หาญใจ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2549ผลของการเรียนโดยบทเรียนแบบ HyperQuest ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3คณิตา นิจจรัลกุล; พนัดดา เทพญา; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา